สมุดเบาใจ

จุดเริ่มเล็กๆ ที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องความตาย

สมุดเบาใจคืออะไร

สมุดเบาใจ คือเครื่องมือช่วยทบทวน วางแผนชีวิต และสื่อสารเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของชีวิต เพื่อที่ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบเจตนาของเจ้าของชีวิตโดยไม่ต้องเดาใจ อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัวกับทีมสุขภาพ

สมุดเบาใจจะให้ความรู้ในประเด็นการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้าย และวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า การดูแลความสุขสบาย การเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพ การจัดการร่างกายและงานศพ

สมุดเบาใจ มีรายละเอียดทางการแพทย์ไม่มาก เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนมีเงื่อนไขหรือภาวะโรคไม่เหมือนกัน ท่านจึงอาจวางแผนดูแลสุขภาพทางการแพทย์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้กับทีมสุขภาพต่อไป

สมุดเบาใจ มีผลทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 และสอดคล้องกับมาตรฐานการวางแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เจตนาที่ท่านสื่อสารไว้จะเป็นจริงได้มากขึ้น หากท่านสื่อสารข้อมูลในสมุดเบาใจกับครอบครัว คนใกล้ชิด จนพวกเขาเข้าใจเจตนาของท่านอย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน

ดาวน์โหลดเพื่อทดลองใช้ หรือสั่งซื้อเป็นเล่มเพื่อความสะดวกและง่ายในการใช้ : สมุดเบาใจฉบับนี้เป็นเครื่องมือวางแผนสุขภาพล่วงหน้า และเป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี หรือ Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12
ขนาด: 17.6 x 25 cm
จำนวนหน้า: 12 หน้า

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

ภาพยนต์โฆษณาสมุดเบาใจ

มาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย

เอกสารมาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) พ.ศ. 2565 จัดทำโดยตัวแทนหน่วยงานจากระบบบริการสุขภาพของรัฐ สมาคมวิชาชีพ ตัวแทนภาคประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลล่วงหน้าในสถานบริการสุขภาพและชุมชน

เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วย หลักการ คำอธิบาย วิธีการวางแผนดูแลล่วงหน้า แบบฟอร์มมาตรฐาน และกระบวนการจัดทำเอกสารดังกล่าว โดยสถานบริการสุขภาพสามารถใช้เอกสารนี้ไปทำซ้ำ ประยุกต์พัฒนาแบบฟอร์มของตนเองได้เพื่ออำนวยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลในการจัดการชีวิตและร่างกายของตนเองตามรัฐธรรมนูญ และสิทธิ์ตามมาตรา 8 และ มาตรา 12 ของ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ต่อไป

ขนาด: A4 จำนวนหน้า: 40 หน้า

บทความ

เนื้อหาที่ควรเข้าใจ ประกอบการวางแผนดูแลดูแลล่วงหน้า

การรักษาที่ไร้ประโยชน์? Medical Futility

ปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้า มีเครื่องมือหลากหลายที่สามารถจะทำให้คนไข้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่ในบางครั้งเมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็ทำให้เกิดความลำบากในการตัดสินใจ

การชวนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้า

การชวนผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยในครอบครัววางแผนดูแลล่วงหน้าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่

จัดทำโดย

โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death
กลุ่มคนที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดูแลการเจ็บป่วย การตาย การบริบาล และความสูญเสีย โดยให้การสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมระบบนิเวศของการอยู่ดีและตายดี

เครื่องมือ

เครื่องมือการเรียนรู้

สมุดเบาใจ

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการของท่านให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้ พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลอีกด้วย

คลิกเพื่อสั่งซื้อ

เกมไพ่ไขชีวิต

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
คือเกมสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย อย่างง่ายและสนุก ด้วยหลักวิธีการของสุนทรียสนทนาที่จะช่วยให้สามารถพูดคุยเรื่องความตายกับครอบครัวและคนใกล้ชิดเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะทำให้ได้ทบทวนตนเอง และเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น เมื่อถึงเวลาวิกฤติของชีวิตก็จะสามารถรับมือได้อย่างเท่าทัน จึงเป็นที่มาของ ‘เกมไพ่ ไขชีวิต’ ที่จะใช้ไพ่คำถามเป็นเครื่องมือในการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายได้อย่างผ่อนคลายและลึกซึ้ง

คลิกเพื่อสั่งซื้อ

แคร์คลับ

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Care Club คือชุดเครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มสนทนา และกิจกรรมผ่อนคลาย สำหรับชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว หรือบุคลากรสุขภาพ ภายใต้โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คลิกเพื่อสั่งซื้อ

สื่อสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้า

ประกอบด้วย คลิปวีดีโอให้ความรู้ต่างๆ ที่โครงการจัดขึ้น พร้อมทั้งเพลงเบาใจ
Message us